Archive | Naše odchovy

VRH “ E2″

* 31.7.2012 … ELVIS .. ENZO .. EFFIE

VRH “ D2″

* 30. 5. 2012 … DOBBY

VRH “ C2″

   * 11.4.2012 .. CONNOR .. CUPAR .. CLAUDIA .. COONY .. COOKIE

VRH “ B2″

* 30.3. 2012 … BOBBY .. BABSY .. BETSY

VRH “ A 2 „

  * 11. 10. 2011 … ASLAN …

VRH “ Z „

  * 11.10. 2011 … ZONY .. ZORETA .. ZULA .. ZUZA

VRH “ Y „

* 30.4. 2011 … YASPER .. YAMAR .. YASSI

VRH “ X „

* 25. 3. 2011 … XSARA

VRH “ W „

* 11.2. 2011 … WABI .. WALDO .. WILLI

VRH “ V „

* 5.2. 2011 … VAIT .. VIGO .. VIKI .. VENDY